Różnorodność Jako Wyzwanie – Warsztat Antydyskryminacyjny
Różnorodność Jako Wyzwanie – Warsztat Antydyskryminacyjny

Żyjemy obok osób różniących się ze względu na płeć, wyznawaną religię, narodowość, kolor skóry, miejsce urodzenia, stopień sprawności fizycznej, orientację seksualną, światopogląd i szereg innych cech. Otaczająca nas różnorodność społeczna daje szanse lepszego poznania siebie i spojrzenia na świat z nieoczywistych perspektyw. Jednocześnie jesteśmy świadkami niezrozumienia, konfliktów i aktów przemocy, które są wynikiem uprzedzeń wobec osób określanych jako „inni”, stygmatyzowanych i wykluczanych.

Warsztat antydyskryminacyjny to doświadczenie edukacyjne, które pozwoli ci lepiej poznać mechanizmy społeczne powodujące, że ludzie posługują się stereotypami, kierują uprzedzeniami i dyskryminują. To okazja do przyjrzenia się sobie, swojej pozycji w społeczeństwie, swoim możliwościom i wyborom w kontekście (nie)równych szans. To także miejsce, gdzie zdobędziesz wiedzę na temat grup zagrożonych dyskryminacją w Polsce i mechanizmów międzygrupowych odpowiedzialnych za ich akceptację lub prześladowania.

Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.


Zapisz :   info@pozytywnaseksualność.pl


Dzięki uczestnictwu w warsztacie:

- Poznasz lepiej otaczające cię zróżnicowanie społeczne i grupy mniejszościowe.

- Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość i jej znaczenie w kontekście różnorodności społecznej.

- Poznasz mechanizmy psychologiczne i zjawiska społeczne prowadzące do dyskryminacji.

- Poznasz różne możliwości odpowiedzi na dyskryminację i wykluczenie.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, angażującymi osoby uczestniczące, umożliwiającymi uczenie się poprzez współpracę, dzielenie się doświadczeniem, dyskusje, eksperymentowanie i doświadczanie nowych sytuacji w bezpiecznych ćwiczeniowych warunkach.

Warsztat trwa 16 godzin zegarowych i prowadzony jest w grupie liczącej maksymalnie 16 osób.

Warsztat odbywa się w języku polskim w Instytucie Pozytywnej Seksualności. Miejsce nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Warsztat prowadzi Jan Świerszcz:

Trener certyfikowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, z ponad tysiącem przepracowanych godzin szkoleniowych w tematyce umiejętności społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania. Prowadzi szkolenia dla instytucji sektora publicznego, NGO oraz osób świadczących pomoc psychologiczną. Specjalizuje się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii.

Psycholog, coach. W 2016 roku udzielał wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, współpracuje ze stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii jako konsultant i edukator.

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi treningi w Instytucie Pozytywnej Seksualności.

Regularnie superwizuje swoją pracę trenerską i psychologiczną u certyfikowanych superwizorów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Szczegóły warsztatu