SAR – European SAR Training
SAR – European SAR Training

Termin/Date: 18-19 maja 2019 // 18th-19th May 201
Koszt/Cost:

1300 PLN do 31 listopada 2018
1500 PLN do 4 lutego 2019;
1800 PLN po 4 lutego 2019
1000 PLN dla studentów i absolwentów SCU

1300 PLN until 31st November 2018
1500 PLN until 4th February 2019;
1800PLN after 4th February 2019;
1000 PLN N for SCU students and graduates

GdzieWhere: Instytut Pozytywnej Seksualności, ul. Dobra 4 lok. 26, Warszawa

ZAPISZ SIĘ ONLINE // SAVE YOUR PLACE

Więcej informacji/More info:
aloewe@pozytywnaseksualnosc.pl
info@pozytywnaseksalnosc.pl


[opis w języku polskim poniżej]

SAR European Training – 6th Edition!

Join the professional SAR training – Sexual Attitude Reassessment and Restructuring.

What is SAR?
SAR is an international training program and an obligatory element in the educational process of American sex therapists, counsellors and educators, required in the AASECT certification process (American Association of Sexual Educators, Coaches and Therapists).

SAR was introduced in the 1960s as an obligatory practical training element for sexology students at the Institute for the Advanced Study of Human Sexuality in San Francisco. The training programme was created in response to the need for projects focusing on a wide spectrum of sexual diversity which would be addressed to experts working in the field of human sexuality. Currently, SAR is the only training program in the USA which must be completed by everyone wishing to work in the fields of sexology, sex therapy, sex education or sex coaching.

In Poland, SAR is a two-day weekend course – translated from English to Polish, whose program was prepared especially with Polish participants in mind.

Who is SAR for?
The SAR training is aimed at experts in the field of human sexuality who would like to develop their knowledge about sexuality and explore their own attitude to this knowledge. It is a course for psychologists, personal development trainers, sexologists, coaches, educators, physiotherapists, tantra and spiritual sexuality teachers, students, therapists, social workers, health care specialists, priests, family planning experts, sociologists, sex researchers, parents, people whose job may involve dealing with human sexuality and everyone wishing to develop their interpersonal relations and make positive life changes.

What does SAR look like?
SAR is a highly provocative, experiential, cognitive and affective experience, which is designed to push comfort levels, elicit feelings and confront attitudes, beliefs and values about sexuality. The training can be a life-changing experience, a breakthrough which opens doors to a reexamination of the diverse forms of human sexuality.

Presentations encompass media (including contemporary film, television and art), along with presentations and panels of live speakers and demonstrations showing the potential range of human sexual expression today. The training includes elements of group process – group work with the assistance of facilitators. The groups are small, which improves the learning process and allows active participation.

SAR is not a clinical training in sex therapy nor is it traditional sex education. It enables the participant to move emotionally, intellectually, spiritually and psychologically into a zone of greater knowing, acceptance, and tolerance of human sexuality in all of its possible dimensions.

Technical information
The course takes place on Saturday and Sunday from 10am to 6pm.

As per SAR tradition, the training is accompanied by educational entertainment events within the field of sexuality. Details of the accompanying events will be given to prospective participants by email.

Who leads the training?
The SAR training is led by Agata Loewe, PhD, who has trained under Dr. Patti Britton Dr. Robert Dunlap, the co-founders of Sex Coach University, the first training and accreditation institution for sex coahing experts. The European edition is organized by the Sex Positive Institute in Warsaw.

The training is supervised by Dr Patti Britton and grants certification acknowledged by Sex Coach University and the Sex Positive Institute.

Dr Agata Loewe – Agata is a Warsaw SWPS University of Social Sciences and Humanities graduate (Clinical Psychology and Social Psychology of Multicultural Relations) and a San Francisco Institute for Advanced Studies of Human Sexuality graduate, where she received her Doctor of Philosophy degree. She did postgraduate studies at the Systemic Family Therapy Training Centre in Cracow, currently working towards SexCoachU certification. She has been an NGO activist for the last 8 years. She offers sexological counselling and psychotherapy at the Campaign Against Homophobia and the Sex positive Institute. She is a member of WAS & WASC. She specializes in studies on gender, sexual orientation, sexual preferences and gender indentification as well as alternative lifestyles.

Sarah Martin – Sarah is the English-speaking British American co-leader of Instytut Pozytywnej Seksualności. She is a Certified Sex Coach, trained by Dr. Patti Britton and the late Dr. Robert Dunlap, master sexologists from Los Angeles, California and co-founders of Sex Coach U. She is the Executive Director of the World Association of Sex Coaches (WASC), the certifying body and professional association for sex coaches worldwide. She offers individual consultations and workshops at the Sex Positive Institute, as well as runs the English language Sex Positive Warsaw meetup group.

Anna Zaleska – Anna is a Sex Coach University certified sex coach and member of WASC. She is currently continuing her clinical sexology studies at SWPS University in Warsaw. She offers individual consultations and workshops at the Sex Positive Institute.

Patrycja Wonatowska – Sexologist, sex educator, therapist – Solution Focused Brief Therapy. She has the qualifications of a consultant at the HIV testing point. A graduate of the Academy of Pedagogy ZNP (health education and addiction prevention). She completed post-graduate studies in the field of clinical sexology. She participated in numerous courses in sexology. Cooperates with NGO organizations. Members of the Polish Sexological Society and the Polish AIDS Scientific Society. She offers individual and couples consultations. She conducts workshops and development groups in the field of sexuality.


Europejski Trening SAR – VI edycja!

Zapraszamy do wzięcia udziału w profesjonalnym szkoleniu SAR – Treningu Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring).

Czym jest SAR?
SAR to międzynarodowy program treningowy, który jest obowiązkowym elementem edukacji amerykańskich terapeutów seksualnych, doradców i edukatorów, wymagany w procesie certyfikacji przez AASECT (American Association of Sexual Educators, Coaches and Therapists).

Trening ten został wprowadzony w latach 60 jako obowiązkowy element praktycznego szkolenia studentów seksuologii w Institute for the Advanced Study of Human Sexuality w San Francisco. Stworzenie takiego programu szkoleniowego było odpowiedzią na poszukiwanie projektów skupiających się na szerokim spektrum różnorodności seksualnej adresowanych do specjalistów/ek pracujących z ludzką seksualnością. Obecnie SAR to jedyny trening w USA, który musi ukończyć każda osoba specjalizująca się w dziedzinach seksuologii, terapii seksualnej, edukacji seksualnej czy sex coachingu.

W Polsce SAR to dwudniowy kurs weekendowy – tłumaczony z języka angielskiego na polski, którego program został specjalnie przygotowany dla polskich uczestników.

Dla kogo jest SAR?
Program SAR skierowany jest do specjalistów/ek w obszarze ludzkiej seksualności, którzy chcą poszerzać i rozwijać wiedzę dotyczącą seksualności i własne nastawienie do tej wiedzy. Jest to kurs dla psychologów/żek, trenerów/ek rozwoju osobistego, seksuologów/żek, coachów, edukatorów/ek, fizjoterapeutów/ek, nauczycieli/ek tantry i duchowej seksualności, studentów/ek, terapeutów/ek, pracowników/czek socjalnych, przedstawicieli/ek zawodów związanych ze zdrowiem, duchownych, specjalistów/ek planowania rodziny, socjologów/żek, badaczy/ek seksualności, rodziców, osób które w swojej pracy mogą mieć kontakt z ludzką seksualnością oraz wszystkich chcących rozwijać swoje relacje międzyludzkie i zmieniać swoje życie na lepsze.

Jak wygląda SAR?
Seminarium SAR jest wysoce prowokującym, bezpośrednim, intelektualnym i emocjonalnym doświadczeniem, które zaprojektowane jest na dochodzenie do granic strefy komfortu, wywoływanie uczuć oraz konfrontacji z postawami, przekonaniami i wartościami na temat seksualności. Trening ten prowokuje do zmian w życiu, jest przełomem, który otwiera nowe drzwi do ponownego odkrywania i badania różnorodnych form seksualności.

Prezentacje składają się z materiałów multimedialnych (w tym film współczesny, telewizja i sztuki wizualne), oraz paneli z elementami demonstracji z zakresu współczesnej ludzkiej ekspresji seksualnej z udziałem gości. Trening zawiera również elementy procesu grupowego, pracy w grupach pod opieką facylitatorów. Kurs odbywa się w małych grupach, co sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz daje możliwość aktywnego uczestniczenia w seminarium.

SAR nie jest profesjonalnym treningiem terapii seksualnej. Nie jest to także tradycyjna edukacja seksualna. Trening umożliwia uczestnikom/czkom emocjonalne, intelektualne, duchowe oraz psychologiczne przeżywanie różnych aspektów rozumienia i akceptacji seksualności człowieka.

Informacje organizacyjne
Zajęcia odbywają się w w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-18.00.

Zgodnie z tradycją treningom SAR towarzyszą dodatkowe imprezy o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym z obszaru seksualności.
Szczegóły imprez towarzyszących zostaną podane zainteresowanym na maila.

Kto prowadzi zajęcia?
Trening SAR prowadzony jest przez dr Agatę Loewe, wieloletnią uczennicę dr Patti Britton oraz dr Roberta Dunlapa, którzy są współzałożycielami Sex Coach University, pierwszego na świecie instytutu szkolącego i uwierzytelniającego specjalistów w dziedzinie sex coachingu. Organizatorem europejskiej edycji jest Instytut Pozytywnej Seksualności.

Trening superwizowany jest przez dr Patti Britton oraz zapewnia certyfikację uznawaną przez Sex Coach University oraz Instytut Pozytywnej Seksualności.

Dr Agata Loewe – jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Ph.D. Kończyła studia podyplomowe w Krakowie w Ośrodku Szkoleń Systemowej Terapii Rodzin, jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu SexCoachU. Od 8 lat działa w organizacjach pozarządowych. Prowadzi poradnictwo seksuologiczne i psychoterapię w ramach Kampanii Przeciw Homofobii oraz Instytutu Pozytywnej Seksualności. Jest członkinią WAS & WASC.
Jej specjalizacją są badania nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i identyfikacjami płciowymi oraz alternatywnymi stylami życia.

Sarah Martin – jest anglojęzyczną współtwórczynią Instytutu, sex coacherką certyfikowaną przez Dr. Patti Britton i Dr. Roberta Dunlapa, światowej sławy seksuologów z Los Angeles i założycieli Sex Coach U oraz prezeską światowego stowarzyszenia sex coachów World Association of Sex Coaches. Sarah prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty w Instytucie Pozytywnej Seksualności, jak również jest organizatorką anglojęzycznej grupy Sex Positive Warsaw.

Anna Zaleska – jest sex coacherką certyfikowaną przez Sex Coach University, członkinią WASC. Kontynuuje studia z zakresu seksuologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty w Instytucie Pozytywnej Seksualności.

Patrycja Wonatowska – seksuolożka, edukatorka seksualna, terapeutka – Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach. Ma kwalifikacje konsultantki w punkcie testowania HIV. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Uczestniczyła w licznych kursach z seksuologii. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Oferuje konsultacje indywidualne i par. Prowadzi warsztaty i grupy rozwojowe z zakresu seksualności.

Zainteresował Cię ten warsztat?

Szczegóły warsztatu