SAR – European SAR Training
SAR – European SAR Training
[English version belowj]

Europejski Trening SAR – XI edycja!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w profesjonalnym szkoleniu SAR – Treningu Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring Training).

Termin: 18-19.06.2022
Cena:
1500 PLN do 31 marca 2022 (early bird price)
1700 PLN od 1 kwietnia 2022
1400 PLN studenci/studentki i absolwenci/absolwentki USWPS & SCU

REZERWACJA MIEJSCA BEZPOŚREDNIO – tutaj

lub po otrzymaniu numeru konta przy rejestracji przez mail:
aloewe@pozytywnaseksualnosc.pl
eurosarpoland@gmail.com

Czym jest SAR?
SAR to międzynarodowy program treningowy, który jest obowiązkowym elementem edukacji amerykańskich terapeutów seksualnych, doradców i edukatorów, wymagany w procesie certyfikacji przez AASECT (American Association of Sexual Educators, Coaches and Therapists).
Trening ten został wprowadzony w latach 70 jako obowiązkowy element praktycznego szkolenia studentów seksuologii w Institute for the Advanced Study of Human Sexuality w San Francisco. Stworzenie takiego programu szkoleniowego było odpowiedzią na poszukiwanie projektów skupiających się na szerokim spektrum różnorodności seksualnej adresowanych do specjalistów/ek pracujących z ludzką seksualnością. Obecnie SAR to jedyny trening w USA, który musi ukończyć każda osoba specjalizująca się w dziedzinach seksuologii, terapii seksualnej, edukacji seksualnej czy sex coachingu.
W Polsce SAR to dwudniowy kurs weekendowy – tłumaczony z języka angielskiego na polski, którego program został specjalnie przygotowany dla polskich uczestników.

Dla kogo jest SAR?
Program SAR skierowany jest do specjalistów/ek w obszarze ludzkiej seksualności, którzy chcą poszerzać i rozwijać wiedzę dotyczącą seksualności i własne nastawienie do tej wiedzy. Jest to kurs dla psychologów/żek, trenerów/ek rozwoju osobistego, seksuologów/żek, coachów, edukatorów/ek, fizjoterapeutów/ek, nauczycieli/ek tantry i duchowej seksualności, studentów/ek, terapeutów/ek, pracowników/czek socjalnych, przedstawicieli/ek zawodów związanych ze zdrowiem, duchownych, specjalistów/ek planowania rodziny, socjologów/żek, badaczy/ek seksualności, rodziców, osób które w swojej pracy mogą mieć kontakt z ludzką seksualnością oraz wszystkich chcących rozwijać swoje relacje międzyludzkie i zmieniać swoje życie na lepsze.

Jak wygląda SAR?
Trening SAR jest wysoce prowokującym, bezpośrednim, intelektualnym i emocjonalnym doświadczeniem, które zaprojektowane jest na dochodzenie do granic strefy komfortu, wywoływanie uczuć oraz konfrontacji z postawami, przekonaniami i wartościami na temat seksualności. Trening ten prowokuje do zmian w życiu, jest przełomem, który otwiera nowe drzwi do ponownego odkrywania i badania różnorodnych form seksualności.
Prezentacje składają się z materiałów multimedialnych (w tym film współczesny, telewizja i sztuki wizualne), oraz paneli z elementami demonstracji z zakresu współczesnej ludzkiej ekspresji seksualnej z udziałem gości. Trening zawiera również elementy procesu grupowego, pracy w grupach pod opieką facylitatorów. Kurs odbywa się w małych grupach, co sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz daje możliwość aktywnego uczestniczenia w seminarium.
SAR nie jest profesjonalnym treningiem terapii seksualnej. Nie jest to także tradycyjna edukacja seksualna. Trening umożliwia uczestnikom/czkom emocjonalne, intelektualne, duchowe oraz psychologiczne przeżywanie różnych aspektów rozumienia i akceptacji seksualności człowieka.

Informacje organizacyjne
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-18.00.
Zgodnie z tradycją, treningom SAR towarzyszą dodatkowe imprezy o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym z obszaru seksualności.
Szczegóły imprez towarzyszących zostaną podane zainteresowanym drogą mailową.

Kto prowadzi zajęcia?
Trening SAR prowadzony jest przez dr Agatę Loewe-Kurilla, wieloletnią uczennicę dr Patti Britton oraz dr Roberta Dunlapa, którzy są współzałożycielami Sex Coach University, pierwszego na świecie instytutu szkolącego i uwierzytelniającego specjalistów w dziedzinie sex coachingu. Organizatorem europejskiej edycji jest Instytut Pozytywnej Seksualności. Facylitatorkami grup są Agnieszka Szeżyńska oraz Patrycja Wonatowska.
Trening superwizowany jest przez dr Patti Britton oraz zapewnia certyfikację uznawaną przez Sex Coach University oraz Instytut Pozytywnej Seksualności.

Dr Agata Loewe-Kurilla – jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Psychologia Kliniczna oraz Społeczna Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Institute for Advanced Studies of Human Sexuality w San Francisco, gdzie uzyskała tytuł Ph.D. Kończyła studia podyplomowe w Krakowie w Ośrodku Szkoleń Systemowej Terapii Rodzin, jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu Sex Coach University. Od 10 lat działa w organizacjach pozarządowych. Prowadzi poradnictwo seksuologiczne i psychoterapię w ramach Kampanii Przeciw Homofobii oraz Instytutu Pozytywnej Seksualności. Jest członkinią WAS & WASC. Jej specjalizacją są badania nad płcią, orientacją seksualną, preferencjami seksualnymi i identyfikacjami płciowymi oraz relacjami & alternatywnymi stylami życia.

Agnieszka Szeżyńska – coachka intymności, edukatorka seksualna dorosłych, trenerka, ekspertka w dziedzinach komunikacji i językoznawstwa płci. Ukończyła Sex Coach University, gdzie obecnie pracuje jako Student Advisor, wspierając rozwój zawodowy profesjonalistów zajmujących się seksualnością z całego świata. Jest w trakcie procesu certyfikacji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Współtworzy Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie i należy do World Association of Sex Coaches. Specjalizuje się w kwestiach poziomu libido, nie/kompatybilności w parze, kobiecej przyjemności i orgazmu oraz konsensualnej niemonogamii. Prowadzi cieszące się dużą popularnością warsztaty rozwoju seksualności dla dorosłych i jest autorką pierwszego w Polsce podręcznika do samorozwoju seksualności, ,,Warsztaty Intymności.”

Patrycja Wonatowska – seksuolożka, edukatorka seksualna. Posiada uprawnienia konsultantki w punkcie testowania HIV . Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (pedagogika – edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Absolwentka psychologii i terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” oraz ,,ASPEX” prowadzonych przez Sex Coach University dr Patti Britton i dr Roberta Dunlapa. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz edukacji seksualnej oraz profilaktyki zdrowotnej HIV/AIDS. Swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Jako edukatorka seksualna zajmuje się poradnictwem w zakresie seksualności w różnych fazach życia: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poradnictwo i terapia obejmują zarówno udzielanie informacji, jak i szukanie możliwych rozwiązań dotyczących trudności w obszarze seksualności. Udziela konsultacji indywidualnych oraz dla par. Prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe w zakresie seksualności.

****************************************************************************

SAR European Training -11th Edition!
Join the professional SAR Training – Sexual Attitude Reassessment and Restructuring.

Date: 18-19 June 2022
Price:
1500PLN until 31st March 2022 (early bird discount)
1700PLN from 1st April 2022
1400PLN for USWPS & SCU students and graduates

Get ticket: SAVE YOUR PLACE

More info:
aloewe@pozytywnaseksualnosc.pl
eurosarpoland@gmail.com

What is SAR?
SAR, the Sexual Attitude Reassessment Training, is an international training program and an obligatory element in the educational process of American sex therapists, counsellors and educators, required in the AASECT certification process (American Association of Sexual Educators, Coaches and Therapists). It’s the only training program in the USA which must be completed by everyone wishing to work in the fields of sexology, sex therapy, sex education or sex coaching
SAR was developed in the 1970s as a practical component of training for sexology students at the Institute for Advanced Study of Human Sexuality in San Francisco. This revolutionary program was created to help sexologists broaden their awareness and understanding of the vast array of human sexual behavior and expression.

Who is SAR for?
The SAR training is aimed at people interested in the field of human sexuality who would like to develop their sensitivity & knowledge about sexuality and explore their own attitudes to this sensitivity & knowledge. If addressing sex and sexuality with clients is part of your work, SAR is for you! It is a course for psychologists, therapists, personal development trainers, sexologists, coaches, educators, physiotherapists, tantra and spiritual sexuality teachers, students, social workers, health care specialists, priests, family planning experts, sociologists, sex researchers, parents, people whose job may involve dealing with human sexuality and everyone wishing to develop their interpersonal relations and make positive life changes.

What does SAR look like?
SAR is a highly provocative, experiential, cognitive and affective experience, which is designed to push comfort levels, elicit feelings and confront attitudes, beliefs and values about sexuality.
The training can be a life-changing experience, a breakthrough which opens doors to a reexamination of the diverse forms of human sexuality.
Presentations encompass media (including contemporary film, television and art), along with presentations and panels of live speakers and demonstrations showing the potential range of human sexual expression today. The training includes elements of group process – group work with the assistance of facilitators. The groups are small, which improves the learning process and allows active participation.
SAR is not a clinical training in sex therapy nor is it traditional sex education. It enables the participant to move emotionally, intellectually, spiritually and psychologically into a zone of greater knowing, acceptance, and tolerance of human sexuality in all of its possible dimensions.

Technical information
The course takes place on Saturday & Sunday from 10am to 6pm.
As per SAR tradition, the training is accompanied by educational entertainment events within the field of sexuality. Details of the accompanying events will be given to prospective participants by email.

Who leads the training?
The SAR training is led by Agata Loewe-Kurilla, PhD, who has trained under Dr. Patti Britton Dr. Robert Dunlap, the co-founders of Sex Coach University, the first training and accreditation institution for sex coaching experts. The European edition is organized by the Sex Positive Institute in Warsaw. The group facilitators are Agnieszka Szeżyńska and Patrycja Wonatowska.
The training is supervised by Dr Patti Britton and meets the criteria for certification by Sex Coach U and the Sex Positive Institute, Warsaw.

Dr Agata Loewe-Kurilla – Agata is a Warsaw SWPS University of Social Sciences and Humanities graduate (Clinical Psychology and Social Psychology of Multicultural Relations) and a San Francisco Institute for Advanced Studies of Human Sexuality graduate, where she received her PhD degree. She did postgraduate studies at the Systemic Family Therapy Training Centre in Cracow, currently working towards Sex Coach University certification. She has been running GSRD Residential trainings with Dominic Davies for London based Pink Therapy. She has been an NGO activist for the last 10 years. She offers sexological counselling and psychotherapy at the Campaign Against Homophobia and the Sex Positive Institute. She is a member of WAS & WASC. She specializes in studies on gender, sexual orientation, sexual preferences and gender identifications as well as relationships & alternative lifestyles.

Agnieszka Szeżyńska – Agnieszka is an intimacy coach, adult sex educator, teacher trainer and a communication and language & gender expert. She graduated from Sex Coach University, where she is now a Student Advisor, supporting the development of sexuality professionals worldwide. She is currently working towards certification in Solution-Focused Brief Therapy. She co-leads the Sex Positive Institute in Warsaw and is a member of the World Association of Sex Coaches. She specializes in dealing with libido issues, sexuality in/compatibility in a couple, female pleasure and orgasm and consensual non-monogamy. She runs highly popular workshops in adult sexual self-development and is an author of the first sexuality self-development handbook published in Poland.

Patrycja Wonatowska – Patrycja is a sexologist and sex educator. She is a certified HIV testing consultant. She is a graduate of Psychology and Pedagogy (health education and addiction prevention.) She has certification in Solution-Focused Brief Therapy. Patrycja finished postgraduate studies in clinical sexology and took part in workshops in the field of sexual education and sexology, like SAR and ASPEX. She is a member of Polish Association of Sexologists and Polish AIDS Society. The focus of her work is prevention of psychosexual disorders, sexual education and propagating sexual health. As a sexual educator she works as a counselor for children, adolescents, and adults. She offers individual consultations and works with couples. She conducts sexological workshops and works with groups. Patrycja also collaborates with NGOs working in the field of sexual education and HIV/AIDS prevention.

Zainteresował Cię ten warsztat?

Szczegóły warsztatu