Jan Świerszcz

✓      terapeuta, coach

Ukończyłem psychologię ze specjalizacją seksuologia kliniczna. Aktualnie rozwijam umiejętności terapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie studiuję podejście integracyjne, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Ukończyłem zaawansowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne szkolenia z pracy w podejściu skoncentrowanym na zasobach. Jestem absolwentem Profesjonalnej Szkoły Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego.

Doświadczenie pracy pomocowej zdobywałem m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej, młodzieżą doświadczającą dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz udzielając konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

W pracy psychologicznej główną wartością jest dla mnie rozwój osobistej autonomii i sprawczości. Wspieram budowanie partnerskich relacji z innymi oraz dążenie do śmielszego poznania swojego umysłu, emocji i ciała. Wierzę, że przy odpowiednim towarzyszeniu ze strony terapeuty każdy może skuteczniej i bez lęku brać odpowiedzialność za swoje życie.

Udzielam konsultacji psychologicznych, prowadzę coaching i warsztaty w Instytucie Pozytywnej Seksualności.

✓      trener grupowy

Jestem trenerem certyfikowanym przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, z ponad tysiącem przepracowanych godzin szkoleniowych w tematyce umiejętności społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania. Prowadzę szkolenia dla instytucji sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz osób świadczących pomoc psychologiczną. Specjalizuję się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii.

Regularnie superwizuję swoją pracę trenerską i psychologiczną u certyfikowanych superwizorów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.