Trening wrażliwości i wiedzy związanej z tematyką LGBTQ
Trening wrażliwości i wiedzy związanej z tematyką LGBTQ

Mimo, że osoby LGBTQ, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i osoby queer stanowią znaczący procent społeczeństwa, to wciąż funkcjonuje wiele mitów i stereotypów na ich temat. Powszechnie powielane przekonania i wizerunki widoczne mediach głównego nurtunie mają wiele wspólnego z rzeczywistym obrazem ani wiedzą psychologiczną. Osoby LGBTQ często spotykają się ze stygmatyzacją i niezrozumieniem a znalezienie sobie miejsca w społeczeństwie polskim jest dla nich wyjątkowym wyzwaniem. Warto zapoznać się z tematyką LGBTQ, aby lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy oraz różnorodność płciową i seksualną, jaka nas otacza. Poprzez zdobycie nowej wiedzy w tym temacie i refleksję nad kategorią „inności” możesz także zyskać głębszy wgląd w siebie, własne lęki, potrzeby, możliwości oraz ograniczenia związane z orientacją seksualną i płciowością.


Zapisz: info@pozytywnaseksualność.pl


Trening jest przeznaczony dla osób pracujących w szerokim obszarze pomocowym (np. coaching, konsultacje, wsparcie, praca socjalna lub pedagogiczna) zainteresowanych rozwojem zawodowym i profesjonalizacją swoich działań. Na treningu osoby uczestniczące będą mogły zwiększyć swoje kompetencje do pracy z osobami nieheteroseksualnymi i transpłciowymi poprzez kształtowanie postawy wrażliwości wobec różnorodności seksualnej i płciowej oraz zwiększenie wiedzy o osobach LGBTQ i ich specyficznych potrzebach ważnych w kontakcie pomocowym.

Dzięki uczestnictwu w treningu:

- Uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych odnoszących się do seksualności i płciowości.

- Przyjrzysz się jaką rolę pełni twoja orientacja seksualna i płeć w kontekście relacji władzy w społeczeństwie.

- Zdobędziesz wiedzę o orientacji seksualnej i transpłciowości.

- Poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGBTQ i wyzwania przed jakimi stoi młodzież.

- Lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGBTQ w Polsce.

- Zobaczysz jakie konsekwencje stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja dla osób LGBTQ.

- Zrozumiesz oddziaływanie procesu stygmatyzacji i stresu mniejszościowego.

- Podwyższysz kompetencje reagowania na sytuacje wykluczania i dyskryminacji osób LGBTQ.

- Poznasz najnowsze standardy profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBTQ.

- Podwyższysz kompetencje budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji zawodowej z osobami LGBTQ .

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi z zastosowanie metod edukacji nieformalnej (m.in.: praca w grupach, burza mózgów, dyskusja na forum, symulacja, metoda tekstu przewodniego) z elementami wykładowymi i filmowymi. Trening jako metoda pracy angażuje osoby uczestniczące, umożliwia uczenie się poprzez współpracę, dzielenie się doświadczeniem, dyskusje, eksperymentowanie i doświadczanie nowych sytuacji w bezpiecznych ćwiczeniowych warunkach.

Trening trwa 20 godzin zegarowych i prowadzony jest w grupie liczącej maksymalnie 16 osób.

Trening odbywa się w języku polskim w Instytucie Pozytywnej Seksualności. Miejsce nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w treningu.

Trening prowadzi Jan Świerszcz:

Trener certyfikowany przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, z ponad tysiącem przepracowanych godzin szkoleniowych w tematyce umiejętności społecznych, przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania. Prowadzi szkolenia dla instytucji sektora publicznego, NGO oraz osób świadczących pomoc psychologiczną. Specjalizuje się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, pochodzenia, narodowości i religii.

Psycholog, coach. W 2016 roku udzielał wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, współpracuje ze stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii jako konsultant i edukator.

Udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi treningi w Instytucie Pozytywnej Seksualności.

Regularnie superwizuje swoją pracę trenerską i psychologiczną u certyfikowanych superwizorów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Szczegóły warsztatu